Menu Zamknij

STATUT FUNDACJI
PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU "BESKID"

tekst jednolity z dnia 10 maja 2019 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” (dawna nazwa Fundacja „Nowoczesna Szkoła”), zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez Łukasza Buczyńskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 103/2019 sporządzonym przez Notariusza Daniela Leputa w Jaśle w Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ul. Czackiego 7 w dniu 4 stycznia 2019 roku, działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach. (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

§ 6

Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy w sprawach Edukacji Narodowej.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci z napisem Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Beskid”.

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9

1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
2. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest:
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości,
3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oraz oświaty,
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
7. wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
9. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
13. działalność w zakresie rewitalizacji.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie wykładów i warsztatów popularnonaukowych,
2. organizowanie konkursów,
3. prowadzenie kursów dokształcających,
4. organizowanie i finansowanie imprez oraz koncertów,
5. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów,
6. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych,
7. wspieranie integracji środowiska naukowego z sektorem gospodarczym przez komercjalizacje badań naukowych oraz transfer wiedzy,
8. finansowanie zakupu i renowacji sprzętu dla celów dydaktycznych, naukowych lub popularyzatorskich dla szkół i instytucji,
9. finansowanie nagród za wybitne osiągnięcia na polu edukacji, kultury i przedsiębiorczości,
10. organizowanie oraz finansowanie wycieczek,
11. upowszechnianie wiedzy, wspieranie i prowadzenie działalności dydaktycznej,
12. popularyzowanie parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody oraz muzeów, skansenów i innych dóbr kultury,
13. projektowanie i proponowanie nowych szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych konnych, narciarskich oraz samochodowych,
14. tworzenie serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
15. promocję obszarów bogatych kulturowo i przyrodniczo,
16. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych,
17. realizację zadań publicznych powierzonych przez organy administracji publicznej, w szczególności poprzez uczestnictwo w otwartych konkursach ofert i przyjmowanie zleceń realizacji zadania publicznego, a także składanie wniosków o realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy, oraz pośredniczenie w składaniu przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej wniosków o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych oraz osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 13

Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 1000zł (słownie: tysiąc złotych), która będzie stanowić fundusz założycielski Fundacji.

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1000zł (słownie: tysiąc złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji, w szczególności:
1. spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe wniesione przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,
2. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację,
3. dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
4. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych,
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 15

1. Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.
3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.
5. Do czasu powołania Rady Fundacji jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z 3 osób, w skład której wchodzą osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
2. Rada Fundacji podejmuje działalność jeśli w jej obradach może uczestniczyć co najmniej 2 członków.
3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. W przyszłości Rada Fundacji może uzupełniać swój skład zgodnie z niniejszym Statutem.
4. Członek Rady Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony.
5. Rada Fundacji może odwołać członka Rady z wyłączeniem Fundatora na wniosek Fundatora lub z własnej inicjatywy. Uchwała w tym przypadku wymaga większości 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.
6. Rada Fundacji działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego regulaminu.

§ 16a

1. Jeżeli na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z § 16 pkt. 5 członka Rady lub z innych przyczyn skład obniży się poniżej 3 osób, Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie swój skład do wysokości określonej przez § 16 pkt. 1 Statutu.
2. Powołanie nowego członka Rady następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków Rady.

§ 17

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje Fundator.
2. Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący i Sekretarz organizują prace Rady Fundacji oraz reprezentują Rade na zewnątrz.

§ 18

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.
2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym.
3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji, Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wobec członka Rady Fundacji, który wskaże adres elektroniczny jako adres dla doręczeń, korespondencję skierowaną zgodnie z powyższą informacją członka, w razie braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje się za doręczoną prawidłowo najpóźniej z upływem 7 dni od dnia transmisji danych.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych członków na posiedzeniu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady oraz wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

2. Do zadań Rady Fundacji należy:

1. powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Fundacji;
2. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
3. podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady;
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
5. uchwalanie regulaminu dysponowania środkami finansowymi Fundacji przeznaczonymi na realizacje celów Fundacji;
6. inne sprawy wskazane w przepisach prawa i niniejszym Statucie.

3. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
4. Do czasu powołania Rady Fundacji przyznane jej kompetencje przysługują Fundatorowi, a jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa Fundacji. Z zastrzeżeniem treści pkt. 3 Zarząd, w tym Prezes Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Rade Fundacji.
2. Powołanie Zarządu, w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3. Do czasu powołania Rady Fundacji, Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu w przypadku, gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.
5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania, zgodnie z pkt. 4, członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1 Rada Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 Fundator uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu ustalonego przez Radę Fundacji.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.
2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, Statutu i regulaminu.

§ 23

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
2. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w terminie ustalonym w regulaminie pracy Zarządu z tym, że termin pierwszego posiedzenia Zarządu wyznacza Fundator.
2. Prezes Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenia Zarządu.
3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Fundacji zawiadamia jego członków co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

§ 25

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 27

Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych;
8. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Rade Fundacji planów i programów działania;
9. przygotowywanie corocznie projektów uchwał rady Fundacji zawierających kierunki działalności Fundacji na dany rok;
10. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych;
11. ustalanie Regulaminu Biura Fundacji oraz zakresu czynności poszczególnych pracowników Fundacji;
12. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
13. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
14. wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
15. załatwianie spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 29

Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu oraz wykonywanie jego uchwał.

§ 30

1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

§ 31

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 32

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć Instytuty Badań, które działają jako wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki naukowo-badawcze.
2. Fundator powołuje pierwszych Dyrektorów Instytutów. W przypadku śmierci Fundatora pierwszych Dyrektorów Instytutów powołują Członkowie Zarządu.
3. Instytuty działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd.
4. Instytuty mogą działać także poprzez swoje oddziały.

§ 33

1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.
2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd.
3. Dyrektorów placówki powołuje i odwołuje Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

ZMIANA NAZWY, CELU, STATUTU

§ 34

Zmiana celu Fundacji jej nazwy lub Statutu Fundacji może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.

POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 35

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzja w przedmiocie połączenia wymaga uchwały Rady Fundacji powziętej większością ¾ głosów osób uprawnionych do głosowania.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 36

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.
4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenia likwidatorów obciążą majątek Fundacji.
5. W granicach czynności wymienionych w pkt. 4 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Rozporządzenia majątkiem nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów.
6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle.
7. Księgi i dokumenty po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Fundacji zostaną złożone w jednostce, która przejmie majątek pozostały po likwidacji Fundacji.